تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ل)
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 لابان عربی,عبری   عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع)
2 لار فارسی   نام پسر گرگین میلاد، از شخصیتهای شاهنامه،است
3 لاوان عربی  لابان، عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع)
4 لبیب عربی   عاقل، خردمند
5 لسان الدین عربی   زبان گویای دین
6 لطف الدین عربی   لطف دین
7 لطف الله عربی   مهربانی و لطف خدا
8 لطفعلی عربی   آن که دارای لطف و مهربانی ای چون لطف و مهربانی علی(ع) است
9 لطیف عربی   نرم و خوشایند
10 لقمان عربی  نام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و در زمان داوود(ع) زندگی می کرده است، نام سوره ای در قرآن کریم
11 لنبک فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
12 لواده فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی
13 لهاک فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
14 لهراسب فارسی   لهراسپ، صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی
15 لهراسپ فارسی   صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی
16 لیث عربی   شیر درنده، نام پدر یعقوب پادشاه صفاری
17 لنا سنسکریت,فارسی  نمکین - مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی
18 لیبرا فارسی  طلا ، سکه ای رایج در ایران باستان که وزن آن معادل 65 مثقال یا 328 گرم بوده است
19 لاوین فارسی  نام منطقه ای مرزی در مغرب ایران
20 لیبرا لاتین  آزاده ، رها (به کسر ب)