تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (م) صفحه 1
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 ماتیکان مغولی   نام پسربزرگ جغتای از فرماندهان مغول
2 ماجد عربی   دارای مجد و بزرگی، بزرگوار،از نامهای خداوند
3 ماحوز عربی   نوعی شاهسپرم
4 ماخ فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام سخندانی پیر و مرزبان هری و از راویان شاهنامه
5 مادیس فارسی   نام پادشاه سکائیان
6 ماراسپند فارسی   کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
7 ماراسفند فارسی   ماراسپند
8 مارتیک ارمنی
9 مارتین آشوری   رهبر
10 ماروسپند فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پسر خسروپرویز پادشا ساسانی
11 مازیار فارسی   پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه خلیفه بغداد شورش کرد
12 ماسیس ارمنی   نام کوه آرارات
13 ماشاءالله عربی   آنچه خدا بخواهد،مرحبا، آفرین
14 ماکان فارسی   نام پسر کاکی از حکام مزندران در قرن چهارم
15 مالک عربی  ارباب، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد، نام فرشته ای که نگهبان دوزخ است، از نامهای خداوند
16 ماناسه عبری  صورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف(ع)
17 مانای فارسی   سرکرده پارسیان در زمان سلطنت دیوکس پادشاه ماد
18 مانوش کردی   نام کوهی، نام چندتن از نیاکان منوچهر پادشاه پیشدادی
19 مانی فارسی   نام بنیانگذار آیین مانوی
20 ماونداد اوستایی-پهلوی   نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
21 ماه برزین فارسی   دارای شکوهی چون ماه
22 ماه بنداد فارسی   نام یکی از بزرگان زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
23 ماه فرزین فارسی   نام پدر به آفرید
24 ماه گشسپ فارسی   نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی
25 ماه مهر فارسی   مرکب از ماه + مهر( محبت یا خورشید)، نام پدر ماهیار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
26 ماهان فارسی   روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام پدر سهل از بزرگان مرو بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه
27 ماهانداد اوستایی-پهلوی   داده ماه، بخشیده ماه، نام یکی از دادوران نامدار در زمان ساسانیان
28 ماهد عربی   گستراننده و پهن کننده
29 ماهداد فارسی   داده ماه، نام شخصی که اردشیر پادشاه ساسانی او را به مقام موبدان موبدی برگزید
30 ماهو فارسی   نام حاکم سیستان در زمان یزگرد پادشاه ساسانی
31 ماهو فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزبان مرو در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
32 ماهونداد فارسی   نام پدر دستور آذرباد از موبدان
33 ماهیار فارسی   دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
34 مأمون عربی   ایمن، در امان، معتمد، امین، نام پسر هارون الرشید از خلفای بنی عباس
35 مبارزالدین عربی   جنگنده و مبارز در راه دین، نام بنیانگذار سلسله آل مظفر
36 مبارک عربی   خوش یمن، خجسته، فرخنده
37 متی عبری   نام پدر یونس(ع)
38 متین عربی   دارای پختگی، خردمندی و وقار، استوار، محکم، از نامهای خداوند
39 مجتبی عربی  برگزیده شده، انتخاب شده،لقب امام حسن(ع)
40 مجد عربی   بزرگی، شرف، برتری
41 مجدالدین عربی   باعث بزرگی و عظمت دین
42 مجدود عربی   نیکبخت، نام شاعر معروف قرن ششم، سنائی غزنوی
43 مجید عربی   دارای قدر و مرتب عالی، گرامی، از نامهای خداوند
44 مجیر عربی   پناه دهنده، فریادرس،از نامهای خداوند
45 مجیرالدین عربی   پنادهنده در دین
46 محب الدین عربی   دوستدار دین
47 محتشم عربی   دارای حشمت و شکوه، با حشمت
48 محدث عربی   گوینده سخن، آن که احادیث پیشوایان دینی را بیان می کند
49 محراب عربی   بخشی از یک از عبادتگاه که پیش روی نمازگزاران و عبادت کنندگان است و پیش نماز یا کشیش در آنجا می ایستند
50 محرم عربی   حرام شده، ماه اول از سال قمری