تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (م) صفحه 2
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 محسن عربی   نیکوکار، احسان کننده،از نامهای خداوند
2 محمد عربی   ستوده شده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر(ص)، نام سوره ای در قرآن کریم، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمدامین، محمد علی، محمدحسین و علی ‏محمد
3 محمدیار فارسی,عربی   محمد(عربی) + یار(فارسی) یار و یاور محمد
4 محمود عربی   آن که یا آنچه ستایش شده است، مورد پسند، نیک، خوش، از نامهای پیامبر(ص)،نام یکی از پادشاهان غزنوی
5 محی الدین عربی   زنده کننده دین
6 محیط عربی   آنچه شخص یا چیزی را احاطه کرده و منشأ تغییر و تحول است، دربرگیرنده و احاطه کننده، از نامهای خداوند
7 محیی عربی  زنده کننده، احیاکننده، از نامهای خداوند
8 مختار عربی   آن که در انجام دادن یا انجام ندادن کاری آزاد است، صاحب اختیار، برگزیده، منتخب
9 مدیوماه فارسی   نام پسر عموی زرتشت
10 مراد عربی   خواست، آرزو، منظور، مقصود
11 مرتضی عربی   پسندیده شده، مورد رضایت و پسند قرار گرفته
12 مرداس فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاهی پرهیزکار و بخشنده از دشت سواران ونیزه گزار و پدر ضحاک
13 مردافکن فارسی   آن که مردان را به زمین می زند و شکست می دهد، قوی و زورمند، نام یکی از بزرگان ایران
14 مردان شه فارسی   شاه مردان، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی
15 مرداویج فارسی   مرد آویز نام سرسلسله امرای زیاری در قرن چهارم و پنجم
16 مردو فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام باغبان خسروپرویز پادشاه ساسانی
17 مرشد عربی   راهنمایی کننده، ارشادکننده
18 مرصاد عربی   کمین گاه، گذرگاه
19 مروان عربی  نام مؤسس آل مروان و وزیر و مشاور عثمان
20 مزدا فارسی   در ادیان ایرانی، خداوند
21 مزدک فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین مزدکی
22 مسباد فارسی   از نامهای دوران هخامنشی
23 مسعود عربی   نیکبخت، سعادتمند، مبارک، خجسته،نام پسر سلطان محمد غزنوی، نام شاعر معروف قرن پنجم، مسعود سعد سلمان
24 مسلم عربی   پیرو دین اسلام، مسلمانان، نام پسر عقیل و برادرزاده علی (ع)، فرستاده امام حسین به سوی کوفیان
25 مسیب عربی   بر حال خود گذاشته شده، آزاد شده ، نام یکی از سه برادری که در بخارا پول رایج قرون اولیه هجری را سکه زدند
26 مسیح عبری   منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع)
27 مشتاق عربی   دارای شوق، بسیار مایل، آرزومند، نام شاعر قرن دوازدهم، مشتاق اصفهانی
28 مشرف عربی   اشراف دارنده، ناظر، در تصوف آن که خداوند او را بر ضمایر خلق آگاه می کند
29 مشرف الدین عربی   دارای اشراف در دین،نام شاعر بزرگ قرن هفتم، مشرف الدین سعدی شیرازی
30 مشکان فارسی,سنسکریت   مشک(سنسکریت) + ان(فارسی) مشک( ماده ای معطر) + ان( نشانه جمع فارسی)، نام ناحیه ای در همدان، نام پدر ابونصر صاحب دیوان رسالت محمد غزنوی و استاد ابوالفضل بیهقی
31 مشی اوستایی-پهلوی   نام نخستین مرد در فرهنگ ایران باستان برابر با آدم در اسطوره های سامی
32 مشیت عربی   اراده، خواست، سرنوشت
33 مشید عربی   استوار، بلند
34 مشیر عربی   آن که در کارها با او مشورت می کنند
35 مشیرالدین عربی   آن که در دین راهنمای دیگران است
36 مصطفی عربی   برگزیده، لقب پیامبر(ص)
37 مصفا عربی  زیبا و با صفا، پاکیزه، پاک
38 مصلح عربی   آن که اصلاح می کند، اصلاح کننده
39 مصلح الدین عربی  اصلاح کننده دین، لقب شاعر نامدار قرن هفتم، سعدی شیرازی
40 مصیب عربی   آن که حقیقت امری را دریافته باشد، درستکار
41 مطهر عربی   پاک و مقدس،منزه
42 مطیب عربی   معطرکننده، خوشبوکننده
43 مطیع الله عربی   مطیع و فرمانبردار خداوند
44 مظاهر عربی   جلوه ها، نشانه ها
45 مظفر عربی   پیروز، غالب، موفق
46 مظفرالدین عربی   پیروز و موفق در دین، نام پسر ناصرالدین شاه قاجار
47 مظفرعلی عربی  مرکب از مظفر( پیروز) + علی( بلندمرتبه)، نام نقاش معروف ایرانی در دوره صفویه
48 مظهر عربی   نماد، نشانه،محل تجلی، تجلی گاه
49 معاد عربی   جای بازگشت، بازگشتن
50 معتصم عربی   آنچه به آن چنگ زنند، مستمسک