تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (م) صفحه 3
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 معتضد عربی   یاری گیرنده، نام یکی از خلفای عباسی
2 معتمد عربی   اعتماد کننده،نام یکی از خلفای عباسی که همزمان با لیث صفاری بوده است
3 معراج عربی   بالارفتن، عروج
4 معزالدین عربی   گرامی دارنده دین، نام یکی از امیران سلسله آل کرت
5 معطی عربی   بخشنده، عطاکننده،از نامهای خداوند
6 معمر عربی   طویل العمر و مسن
7 معین عربی   یاریگر، کمک کننده، یاور
8 معین الدین عربی   یاریگر و کمک کننده در دین
9 مقبل عربی   خوشبخت، خوش اقبال
10 مقداد عربی   نام یکی از اصحاب پیامبر(ص) و از اولین شیعیان علی(ع)
11 مقصود عربی   آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور،مطلوب و مورد نظر
12 مقیما عربی,فارسی   از شاعران قرن یازدهم
13 مکابیز فارسی   مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
14 مگابیز فارسی   نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
15 ملکا آرامی   پادشاه،نام مردی مجتهد در مسیحیت
16 ملکان عبری   نام پدر خضر(ع)
17 منجیک فارسی   نام شاعر ایرانی قرن چهارم، منجیک ترمذی
18 مندا آرامی,فارسی  علم دانش ادارک شناخت - مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است.
19 مندی فارسی   از نامهای امروزی زرتشتیان
20 منذر عربی   آگاه سازنده و پنددهنده، ترساننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای یمن در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
21 منشور فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
22 منصور عربی   یاری داده شده، پیروزشده، پیروز
23 منوچهر فارسی   در اوستا آن که از نژاد منوش است
24 منوش فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و نوه دختری ایرج از پادشاه پیشدادی، نام یکی از ناموران قدیم که امروزه در اوستا اسمی از او نیست
25 منوشان فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرمانروایان دلاور ایرانی که از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی بود
26 منوشچهر فارسی  منوچهر
27 موتا فارسی   نام یکی از سرداران دیلمی
28 موسی عبری  از آب کشیده شده، نام امام هفتم شیعیان، نام پسر عمران پیامبر بنی اسرائیل که در زمان فرعون به دنیا آمد
29 موشا عبری   موسی
30 مهابت عربی   بزرگی، هیبت
31 مهان فارسی   بزرگان
32 مهباد فارسی   مرکب از مه( بزرگ) + یاد( بد، پسوند اتصاف)، نام یکی از سرداران هخامنشی
33 مهبد فارسی  مهبود- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است - از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد
34 مهبود فارسی  مهبد- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است - از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد
35 مهداد فارسی   داده ماه
36 مهدی عربی   هدایت شده، نام امام دوازدهم شیعیان
37 مهذب الدین عربی   پاک و پیراسته در دین
38 مهرآزاد فارسی   مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + آزاد(رها)
39 مهراب فارسی   دوستدار آب،از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از نوادگان ضحاک در زمان حکومت سام نریمان و پدر رودابه مادر رستم پهلوان شاهنامه
40 مهراج سنسکریت   نام رایج پادشاهان هندوستان
41 مهراد فارسی   بخشنده بزرگ
42 مهراز فارسی   راز بزرگ
43 مهراس فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر روم در دربار انوشیروان پادشاه ساسانی
44 مهراسپند فارسی   ماراسپند، کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
45 مهرام فارسی   ماه آرام
46 مهران فارسی   مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر اورند سردار ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
47 مهران ستاد فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی خردمند و راد و جهاندیده در درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی
48 مهربد فارسی   مرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف)
49 مهربرزین فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی
50 مهربنداد فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی