تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (م) صفحه 4
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 مهرپویا فارسی   آن که در راه مهر و محبت قدم برمیدارد
2 مهرتاش فارسی   مهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای مهر
3 مهرداد فارسی   داده خورشید
4 مهرداد کردی  نام یکی از پادشاهان سلسله اشکانی(نگارش کردی : مێرداد)
5 مهردار فارسی   دارنده مهر و محبت
6 مهرشاد فارسی  شادمهر، مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید) ،نام شهر یا مکانی در نیشابور
7 مهرماه فارسی   مرکب از مهر( محبت و دوستی) + ماه، نام پسر ساسان
8 مهرنرسه فارسی   نام پسر ورزاک از خاندان ساسانیان
9 مهریار فارسی   دوست و یار خورشید
10 مهست فارسی   بزرگترین و مهمترین، نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
11 مهنام فارسی   دارای نام زیبا
12 مهیار فارسی   ماهیار
13 میثاق عربی   عهد و پیمان
14 میثم عربی   نام پسر یحیی از یاران علی(ع)
15 میخائیل عبری   معرب از عبری، میکائیل
16 میران فارسی,عربی   میر(از عربی) + ان(فارسی)، امیران، نام روستایی در استان آذربایجان شرقی
17 میرزا فارسی,عربی   میر(ازعربی) + زا(فارسی) شاهزاده و امیرزاده
18 میرو فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران رستم هرمزان پادشاه ساسانی
19 میرین فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی و داماد قیصر روم
20 میشا فارسی   همیشه بهار، همیشه جوان، گیاهی که همیشه سبز است
21 میشان فارسی   نام روستایی در استان کهگیلویه
22 میشه اوستایی-پهلوی  مشی
23 میعاد عربی   محل قرارگاه، وعده گاه
24 میکائیل عبری  معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی از فرشتگان مقرب خداوند که معروف است روزی زمینیان را می رساند
25 میلاد فارسی   صورت دیگری از مهرداد، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلیران ایرانی زمان کیکاووس پادشاه کیانی
26 مینوس یونانی   در اساطیر یونانی نام پادشاه کرت پسر زئوس
27 میهن یار فارسی   دوست و یار وطن
28 مبین عربی  آشکار - پیدا
29 ماندا آرامی,فارسی  علم دانش ادارک شناخت - مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است.
30 محمد صالح عربی  بنده ستوده شده و نیکوکار خدا
31 محمد هادی عربی  بنده ستوده شده خدا و هدایت کننده مردم
32 محمد جواد عربی  بنده ستوده شده خدا و بخشاینده
33 میحاد عربی  تک تک - جداگانه
34 میکاییل فارسی  معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی از فرشتگان مقرب خداوند که معروف است روزی زمینیان را می رساند
35 مرسل عربی  ارسال شده،فرستاده شده
36 مقتدر عربی  قدرتمند - مرد توانا
37 ماردین کردی  نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه
38 محمد مهدی عربی  مرکب از محمدبه معنای بسیار ستوده شده و مهدی به معنای هدایت شده - نامی متبرک به نام حضرت رسول و لقب فرزند صالح ایشان حضرت صاحب الزمان
39 مقصد عربی  هدف نهایی - غایت
40 میکسا لاتین  کودکی که نشان از بزرگان دارد-در مراجع لاتین این واژه به معنای ماکسیمیوس کوچک آمده است که خود ماکسمیوس یه معنای بزرگترین است
41 محمد پارسا فارسی,عربی  مرکب از محمد به معنای بسیار ستایش شده + پارسا به معنای زاهد و با تقوی است
42 مهدیار عربی,فارسی  یارحضرت مهدی
43 مهرنیا فارسی  از نسل خورشید ، زیبا و درخشان
44 مهام عربی  کارهای دشوار و بزرگ ، با اهمیتها
45 محمد کیا عربی,فارسی  کسی که در عظمت و بزرگی مانند محمد است
46 میشواک کردی  منطقه ای در کردستان
47 محمدآئین عربی  مسلمان ، کسی که پیرو آیین حضرت محمد است
48 معید عربی  تکرار کننده ، بازگرداننده ( به ضم میم)
49 مهزیار فارسی  نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زمان را به دست آورد.مقبره ایشان در شهر اهواز است
50 محمدرضا عربی  ترکیب اسم حضرت رسول اکرم وامام هشتم شیعیان ، محمد به معنای ستوده شده و رضا به معنای خوشنود