تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (م) صفحه 5
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 میر فرهان فارسی  میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان است.
2 مهریاد فارسی  یادگار خورشید ، مرکب از مهر و یاد
3 محمدرضا عربی  مرکب از دو نام محمد و رضا، کسی که حضرت رسول اکرم محمد صلی الله علیه وآله از او راضی است
4 محمدحسین فارسی  ترکیب دو کلمه محمدبه معنای پسندیده و حسین به معنای نیکو
5 محمدعباس فارسی  مرکب از دو اسم محمد و عباس