تبلیغات
دایره المعارف نامهای ایرانی - نام پسران حرف (ی )

ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 یادا آشوری   نشان
2 یادگار فارسی   آنچه از کسی یا چیزی باقی می ماند، یاد، خاطره، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند یادگارعلی، یادگارمحمد
3 یارا فارسی   توانایی، قدرت
4 یارتا فارسی   همتای یار، همچون یار
5 یارعلی فارسی,عربی   یار(فارسی) + علی(عربی) یار و یاور علی(ع)
6 یارمحمد فارسی,عربی   یار(فارسی) + محمد(عربی) یار و یاور محمد(ص)
7 یارور فارسی   یاریگر، یاور
8 یاره فارسی   یارا، قدرت
9 یاسر عربی   نام پدر عمار،از یاران خاص پیامبر
10 یاسین عربی   نام سوره ای در قرآن کریم
11 یاشا ترکی   زنده باشی
12 یاشار ترکی   عمرکننده، زندگی کننده
13 یاقوت فارسی   نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حموی ملقب به شهاب الدین از نویسندگان قرن هفتم
14 یاور فارسی   یاری دهنده، کمک کننده
15 یحیی عبری   تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل
16 یدالله عربی   دست خداوند، قدرت خداوند
17 یرمیا عبری  ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
18 یزداد فارسی   نام پسر انوشیروان پادشاه ساسانی
19 یزدان فارسی   خداوند، ایزد
20 یزدان آفرید فارسی   آفریده خداوند
21 یزدان بخت فارسی   نام رئیس مانویه در زمان مأمون خلیفه عباسی
22 یزدان مهر فارسی   خداوند خورشید
23 یزدانیار فارسی   آن که خداوند یا و یاور اوست
24 یزدجرد فارسی  یزدگرد
25 یزدگرد فارسی   نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام آخرین پادشاه ساسانی
26 یزدگرد کردی   خدای زمین ، نام چند تن از پادشاهان ساسانی(نگارش کردی : یةزدگورد)
27 یزدیار فارسی   نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
28 یعقوب عبری   آنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوسف(ع)،پیامبری که به آزمایشهای سخت مبتلا شد. و صبر او معروف است
29 یکتا فارسی,کردی   یگانه، بی نظیر، تنها، یکی از نامهای خداوند ، بی همتا(نگارش کردی : یةکتا)
30 یلان سینه فارسی   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانی
31 یمین الدین عربی   آن که به منزله دست راست دین است
32 ینال ترکی   سردار، رئیس به ویژه سردار ترک نژاد
33 یوحنا عبری   انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام یکی از حواریون مسیح(س)
34 یورام عبری   خداوند بر من است
35 یوسف عبری   خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع)
36 یونا عبری  یونس،کبوتر
37 یهودا عبری   حمد،نام پسر یعقوب(ع)
38 یوزارسیف عبری  یوسف
39 یوشع عبری  خداوند نجات است ، نام پسر عمو و پیامبر بعد از حضرت موسی